2017

16. juni – Oslo

 • Mandatet | Bent Høie og Aud Blankholm
 • Utvalgets arbeid | Aud Blankholm

31. august – Gardermoen

 • Verdigrunnlaget i den norske helsetjenesten | Reidun Førde
 • Juridisk rammeverk for prioritering | Atle Gøhtesen
 • Regelverk i tannhelsetjenesten | Hege Østlyngen
 • Alvorlighet, nytte og ressurs – en innføring | Jon Magnussen

16. oktober 2017 – Bergen

 • Innlegg fra Bergen kommune om forebyggende helsearbeid og prioriteringsutfordringer | Harald Schjelderup, Vigdis Gåskjenn, Nina Mevold mfl.
 • Passer dagens prioriteringskriterier i den kommunale helse- og omsorgstjenesten? | Ole Frithjof Norheim

16. november – Trondheim

 • Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten – utfordringer, muligheter og prioriteringer |Tor Åm og Helge Garåsen
 • Samhandling psykisk helse og rus – muligheter og utfordringer med vekt på prioritering | Trond Hatling
 • Fastlegens portvokterrolle – en innføring | Petter Brelin

7. desember – Oslo

 • Bruk av prioriteringskriteriene for forebyggende tiltak i kommuneneTrygve Ottersen
 • Strategi for god tannhelse hos barn 0 –18 år. Erfaring fra Hedmark. Forebyggende helsearbeid er god samfunnsøkonomi |Claes T. Næsheim
 • Alvorlighets- og nyttekriteriet i et forebyggende perspektiv | Jon Magnussen

2018

18. januar – Oslo

 • Diskusjon om kriterier i kommunale helse- og omsorgstjenesten| Utvalget

15. og 16. februar – Oslo

 • Rettslige rammer for offentlig finansierte tannhelsetjenester | Pia Grude
 • Om offentlig finansierte tannhelsetjenester | Helene Haver
 • Det viktigste først – om prioriteringsutfordringer fra en universitetslektors ståsted | Carl Christian Blich
 • Folketrygden og tannbehandling | Per Lüdemann
 • Om QALY | Liv Ariane Augestad og Kim Rand
 • Diskusjon om kriterier i helse- og omsorgstjenesten| Utvalget

14. og 15. mars – Oslo

 • Hva slags prioriteringsbeslutninger tas i kommunal helse- og omsorgstjeneste? | Morten Magelssen
 • Om kriterier i helse- og omsorgstjenesten på gruppenivå | Jon Magnussen
 • Diskusjon om kriterier i helse- og omsorgstjenesten på gruppenivå | Utvalget
 • Om helse- og omsorgstjenestens verdigrunnlag | Aud Blankholm
 • Diskusjon om helse- og omsorgstjenestens verdigrunnlag | Utvalget

18. april – Oslo

Innspillsmøte.
Innspillene som utvalget mottar legges ut her. Følgende pasient-, bruker- og profesjonsorganisasjoner har takket ja til å delta;

 • Den norske legeforening | Marit Hermansen mfl.
 • Den norske tannlegeforening | Camilla Hansen Steinum mfl.
 • Diabetesforbundet | Bjørnar Allgot mfl.
 • Fagforbundet | Iren Luther mfl.
 • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon | Jan Gunnar Skoftedalen
 • Fellesorganisasjonen | Gry Reinsnos
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) | Arnfinn Aarnes
 • Kreftforeningen| Beate Heieren Hundhammer
 • Mental Helse Ungdom | Adrian Lorentsson
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen | Tone P. Torgersen mfl.
 • Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) | Warsame Ali
 • Norsk Ergoterapeutforbund | Nils Erik Ness mfl.
 • Norsk Fysioterapeutforbund | Sissel Hovland
 • Norsk psykologforening | Andreas Høstmælingen
 • Norsk Tannpleierforening | Hilde Aga
 • Pensjonistforbundet | Harald Olimb Norman mfl.
 • Pårørendealliansen | Anita Vatland 
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) | Jens Petter Gitlesen

 

Møteplan – oppdateres etterhvert med dagsorden og evt. innledere.

25. og 26. april – Stavanger

6. og 7. juni – Oslo

23. og 24. august – Oslo

20. og 21. september – Oslo

25. og 26. oktober – Oslo

22. og 23. november – Oslo

 

Hva er utvalgets mandat?

Hvem sitter i utvalget?

Veileder for utvalgsarbeid i staten (2007)