Det bes særlig om en vurdering av:

  • Om prioriteringskriterier i helse og omsorgssektoren slik utvalget legger det frem, er et egnet virkemiddel for å sikre likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Om de foreslåtte kriteriene og prinsippene for prioritering er egnet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester på hhv faglig, administrativt og politisk nivå.
  • Om virkemidlene som foreslås i innstillingen er egnet til å støtte opp om prioriteringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller liknende.

Alle kan avgi høringsuttalelse.

Alle uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på Regjeringen.no.

Høringsfristen er 22. mai 2019.

Les høringsbrev og høringsnotat på regjeringen.no