2017

16. juni – Oslo

 • Mandatet | Bent Høie og Aud Blankholm
 • Utvalgets arbeid | Aud Blankholm

31. august – Gardermoen

 • Verdigrunnlaget i den norske helsetjenesten | Reidun Førde
 • Juridisk rammeverk for prioritering | Atle Gøhtesen
 • Regelverk i tannhelsetjenesten | Hege Østlyngen
 • Alvorlighet, nytte og ressurs – en innføring | Jon Magnussen

16. oktober – Bergen

 • Innlegg fra Bergen kommune om forebyggende helsearbeid og prioriteringsutfordringer | Harald Schjelderup, Vigdis Gåskjenn, Nina Mevold mfl.
 • Passer dagens prioriteringskriterier i den kommunale helse- og omsorgstjenesten? | Ole Frithjof Norheim

16. november – Trondheim

 • Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten – utfordringer, muligheter og prioriteringer |Tor Åm og Helge Garåsen
 • Samhandling psykisk helse og rus – muligheter og utfordringer med vekt på prioritering | Trond Hatling
 • Fastlegens portvokterrolle – en innføring | Petter Brelin

7. desember – Oslo

 • Bruk av prioriteringskriteriene for forebyggende tiltak i kommuneneTrygve Ottersen
 • Strategi for god tannhelse hos barn 0 –18 år. Erfaring fra Hedmark. Forebyggende helsearbeid er god samfunnsøkonomi |Claes T. Næsheim
 • Alvorlighets- og nyttekriteriet i et forebyggende perspektiv | Jon Magnussen

2018

18. januar – Oslo

 • Diskusjon om kriterier i kommunale helse- og omsorgstjenesten| Utvalget

15. og 16. februar – Oslo

 • Rettslige rammer for offentlig finansierte tannhelsetjenester | Pia Grude
 • Om offentlig finansierte tannhelsetjenester | Helene Haver
 • Det viktigste først – om prioriteringsutfordringer fra en universitetslektors ståsted | Carl Christian Blich
 • Folketrygden og tannbehandling | Per Lüdemann
 • Om QALY | Liv Ariane Augestad og Kim Rand
 • Diskusjon om kriterier i helse- og omsorgstjenesten| Utvalget

14. og 15. mars – Oslo

 • Hva slags prioriteringsbeslutninger tas i kommunal helse- og omsorgstjeneste? | Morten Magelssen
 • Om kriterier i helse- og omsorgstjenesten på gruppenivå | Jon Magnussen
 • Diskusjon om kriterier i helse- og omsorgstjenesten på gruppenivå | Utvalget
 • Om helse- og omsorgstjenestens verdigrunnlag | Aud Blankholm
 • Diskusjon om helse- og omsorgstjenestens verdigrunnlag | Utvalget

18. april – Oslo

Innspillsmøte.
19 pasient-, bruker- og profesjonsorganisasjoner hadde takket ja til å delta. Hvem som deltok, og hvilke innspill de hadde er lagt ut her.

25. og 26. april – Stavanger

 • Diskusjon og oppsummering av innspillsmøte 18. april| Utvalget
 • Oppsummering av kriteriediskusjon | Utvalget
 • Diskusjon om virkemidler | Utvalget
 • Ubehag versus uhelse | Geir Sverre Braut
 • Pårørendes rolle | Unn Birkeland

22. mai – Oslo

Møte med Kommunesektorens Organisasjon – KS – om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten.

Innlegg fra KS ved områdedirektør Helge Eide og avdelingsdirektør Åse L. Snåre og fra kommunene ved ordfører Nils Røhne, kommunaldirektør Wenche P. Dehli og leder for folkehelseavdelingen i Telemark fylkeskommune Kjersti Ulriksen.

6. og 7. juni – Oslo

 • Diskusjon om kriterier og gjennomgang av kapittelutkast | Utvalget
 • Diskusjon om virkemidler og gjennomgang av kapittelutkast | Utvalget
 • Bruk av prioriteringskriterier i spesialisthelsetjenesten og på administrativt og politisk nivå | Bjørn Erikstein og Are Forbord
 • Tannhelsetjenesten – prioritering og fordeling | Jostein Grytten

23. og 24. august – Oslo

 • Diskusjon og gjennomgang av utkast til NOU | Utvalget

20. og 21. september – Oslo

 • Diskusjon og gjennomgang av utkast til NOU | Utvalget

25. oktober – Gardermoen

 • Diskusjon og gjennomgang av utkast til NOU | Utvalget

13. desember – Oslo

Overlevering av NOU 2018:16 Det viktigste først. Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester | Utvalget

 

Hva er utvalgets mandat?

Hvem sitter i utvalget?

Veileder for utvalgsarbeid i staten (2007)