Fem offentlige utredninger har vurdert prioritering i helsetjenesten de siste tretti årene. Disse arbeidene har i all hovedsak vært knyttet til prioriteringer i spesialisthelsetjenesten og til refusjon av legemidler over folketrygden.


Retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste
Lønning I-utvalget (NOU 1987:23)

Piller, prioritering og politikk – Hva slags refusjonsordning trenger pasienter og samfunn?
Grundutvalget (NOU 1997:7)

Prioritering på ny – gjennomgang av retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste
Lønning II-utvalget (NOU 1997:18)

Åpenhet og rettferdighet – prioriteringer i helsetjenesten
Norheimutvalget (NOU 2014:12)

På ramme alvor. Alvorlighet og prioritering
Magnussengruppen (2015)

Regjeringen la fram Meld. St. 34 Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering i juni 2016. I stortingsmeldingen foreslår regjeringen at det skal prioriteres etter tre kriterier i helsetjenesten: Nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet. Jo mer nytte, jo høyere prioritet. Jo mindre ressurser som trengs, jo høyere prioritet. Jo mer alvorlig en sykdom er, jo høyere prioritet. Kriteriene må alltid vurderes samlet.

Forslaget bygger på kriteriene fra Lønning II-utvalget, og er videreutviklet med det beste fra Norheimutvalget og Magnussengruppen.

I Helse- og omsorgskomiteens innstilling til Stortinget i behandling av Meld. St. 34 (2015-2016) fremkommer komiteens tilrådinger og merknader til meldingen.