Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om folkehelsearbeid

Lov om tannhelsetjenesten
Lov om folketrygd § 5-6 om stønad til tannhelsetjenester

Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell

 

Prop. 71 L (2016-2017) Endringer i helselovgivningen